E-learning

Popis

Cílem školení je poskytnout zaměstnancům a zaměstnankyním veřejné správy základní orientaci v problematice rovného odměňování žen a mužů. Vzdělávací materiál vznikl jako součást systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřeného na snižování rozdílu v odměňování. Jeho součástí jsou i metodiky pro Úřad práce a Státní úřad inspekce práce, které mají za cíl snižovat rozdíl v odměňování žen a mužů prostřednictvím činnosti těchto veřejných institucí.
Budeme rádi, když vám následující materiál pomůže osvětlit příčiny a důsledky nerovného odměňování a nově získané poznatky využijete v rámci svých agend.

✦ E-learning je rozdělený do 4 oddílů, které jsou dále členěny na jednotlivé kapitoly. Každý oddíl je ukončen krátkým průběžným testem a na konci celého školení čeká ještě závěrečný test.
✦ Průběžný test obsahuje vždy pět otázek z daného oddílu. Na výběr dostanete z několika možných odpovědí, přičemž pouze jedna z nich je správná. Pro úspěšné splnění je nutné odpovědět správně na 4 z 5 otázek.
✦ Oproti tomu závěrečný test tvoří pět otázek z každého oddílu, tedy dohromady 20 otázek. Pro jeho zdárné dokončení je potřeba dosáhnout šestnácti správných odpovědí.

✦ V e-learningu se pohybujete kliknutím na název oddílu nebo kapitoly v levém menu. K již přečteným kapitolám se můžete vrátit. Přeskakovat dopředu před nepřečtené kapitoly není možné.
✦ Přečtení každé kapitoly potvrďte kliknutím na text Lekci jsem přečetl/a a dále pokračujte kliknutím na název následující kapitoly v levém menu. 

✦ Maximální doba trvání celého e-learningu je 8 hodin. Studium je možné v průběhu přerušit a opět se k němu vrátit.
✦ Po úspěšném absolvování závěrečného testu přejděte na hlavní stranu kurzu kde dokončete kurz kliknutím na tlačítko Dokončit kurz, poté si budete moci vygenerovat certifikát.

 

 

Během školení narazíte na celou řadu odkazů a materiálů v angličtině (například videa, grafy), které jsou pouhým rozšířením prezentovaných informací. Nejsou nezbytné pro absolvování průběžného ani závěrečného testu.

Po úspěšném dokončení závěrečného testu získáte certifikát, který prokazuje, že jste završili vzdělávání v problematice rovného odměňování žen a mužů v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI. Více informací o projektu naleznete na: www.rovnaodmena.cz

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat:

rovnaodmena@mpsv.cz
+420 221 923 772

Použitá literatura

  Abc feminismu. Brno: Nesehnutí, 2004.
  Bečvářová, M.: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945. Praha: Karolinum, 2019.
  Bobek, P., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007.
●  Zaostřeno na ženy a muže. Praha: Český statistický úřad, 2016, 2017, 2018.
  Flemingová, J.: Potíže se ženami. Praha: Dokořán, 2016.
  Janošová, P.: Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008.
  Oates-Indruchová, L.: Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1998.
  Renzetti, C. M., Curran, D. J.: Ženy, muži a společnost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003.
  Sekyrková, M.: Minerva 1890–1936: Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii. Praha: Nakladatelství Karolinum, 20016.
  Sokol, J.: Člověk jako osoba. Filosofická antropologie. Praha: Vyšehrad, 2016.
  Valentová, V.: Počátky řádného studia posluchaček Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Právněhistorické studie, 2013, roč. 43, č. neuvedeno, s. 311-326.

Přehled témat kurzu

28 Lekcí

Genderová rovnost

Pohlaví a gender
Mužství a ženství a genderové předsudky a stereotypy
Spravedlnost, svoboda, rovnost, nerovnost a diskriminace
Stručný vývoj hnutí za rovnoprávnost žen
Výchova a (genderová) socializace
Partnerské vztahy
Vzdělávací systém, genderové stereotypy ve vzdělávání
Test Genderová rovnost

Rovnost žen a mužů v ČR

Trh práce a zaměstnanost

Právo a legislativa

Závěrečný test

Zdarma