Vzdělávání

Původně byly veškeré vzdělávací aktivity projektu určeny vybraným zaměstnancům a zaměstnankyním Úřadu práce ČR (ÚP) a Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). To oni nejčastěji pracují v první linii, kde se věnují činnostem bezprostředně dopadajícím jak na oblast zaměstnanosti, tak rovnosti v odměňování.

Právě orientace klíčových úřadů v základních aspektech problematiky rovných příležitostí žen a mužů je podle nás nezbytným předpokladem úspěšného zahájení systémového řešení.

Proto jsme se rozhodli, že náš online kurz nabídneme úplně všem zaměstnankyním a zaměstnancům státní správy.

Možnosti vzdělávání doposud využilo 207 zaměstnankyň a zaměstnanců státní správy. Prezenčně jsme proškolili 51 vedoucích z Úřadu práce ČR a Státního úřadu inspekce práce. Náš online kurz absolvovalo v pilotním režimu 156 lidí.

Reference

Vzdělávacích aktivit našeho projektu se účastnili lidé z těchto úřadů a institucí:

Prezenční vzdělávání

***

Nejvíc se mi líbilo získávání nových informací, rozšíření obzorů a uvědomování si nových skutečností. Kladně hodnotím aktivizaci zúčastněných, prostor pro diskusi i pestrost prezentace. Školení je komplexní a dozvěděl jsem se zajímavé příklady z praxe.

 pracovník Úřadu práce ČR 

Oceňuji profesionální přístup lektorek a lektorů. V úvodu do genderové problematiky se mi líbila připravenost prezentujících a jejich schopnost předávat informace zúčastněným. Myslím zejména méně známé informace z genderové problematiky a konkrétní příklady. Super bylo také aktivní zapojení posluchaček a posluchačů.

– pracovnice Státního úřadu inspekce práce –

Online kurz

***

Pozitivně hodnotím způsob zpracování. Především přehlednost a srozumitelnost… včetně uvedení praktických příkladů. Absolvování e-learningu mi přineslo nové poznatky, které využiji ve své práci. Jde o efektivní nástroj, jak získat a vstřebat potřebné informace.

– pracovnice Státního úřadu inspekce práce –