Úřady práce

Spolupráci s Úřadem práce ČR – jedním z nejdůležitějších aktérů na poli zaměstnanosti – je věnována celá samostatná klíčová aktivita projektu. Jejím cílem je tvorba a testování nové metodiky, která by zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů práce umožnila lépe a efektivněji podporovat všechny, kteří své působení na pracovním trhu museli dočasně (třeba kvůli péči o děti či jiné blízké) přerušit, ale rádi by pracovat opět začali. Nejčastěji se jedná (z důvodu mateřské/rodičovské) právě o ženy. Cílem metodiky (a její aplikace v praxi) je zároveň usnadnit vzájemnou komunikaci těchto potenciálních zaměstnanců a zaměstnankyň se samotnými zaměstnavateli.

Metodika je k dispozici ZDE

co přesně nová metodika řeší?

Konkrétní postupy při zjištěném znevýhodňování žen či mužů v rámci inzerce nabídek volných pracovních míst

Principy efektivního nastavení spolupráce se zaměstnavatelskými organizacemi v otázce rovného přístupu ke všem zaměstnancům

Začlenění témat rovných příležitostí žen a mužů do osvětové, poradenské a přednáškové činnosti úřadů práce (individuální konzultace, besedy na základních a středních školách apod.)

Efektivní šíření informací o rovném odměňování mezi klienty a klientkami úřadů práce (třeba za pomoci informačních materiálů projektu 22 % K ROVNOSTI)

Genderově spravedlivý přístup k nabídce rekvalifikací (ženám jsou na základě přetrvávajících stereotypů o „ženské práci“ častěji nabízeny rekvalifikace do hůře odměňovaných oborů)

Další vzdělávání úředníků a úřednic v oblasti rovnosti žen a mužů