Co by měli vědět zaměstnavatelé

Povinnost rovného odměňování je ukotvena již v zákoně. V praxi však rovnání rozdílů ve mzdách či platech žen a mužů vyžaduje především otevřený a vstřícný přístup zaměstnavatelů. 

Férové ocenění, stejně jako efektivní snižování rozdílů v odměňování (či dokonce jejich úplné odstranění), je zcela klíčové v dosahování rovnosti žen a mužů na trhu práce. Chce-li se tedy firma či instituce označovat za férového zaměstnavatele, tj. zaměstnavatele, který přistupuje stejně ke všem svým zaměstnancům bez ohledu na jejich pohlaví, věk nebo třeba původ, měla by pro ni jasná pravidla odměňování patřit k jasným prioritám.

„Rovné odměňování ve firmách a institucích není jen správné, ale i prozíravé. Spravedlivě odměnění zaměstnanci a zaměstnankyně jsou totiž mnohem loajálnější a svou práci vykonávají s větším nasazením.“

Desatero rovného odměňování

1)

Přijměte diverzitu jako svou prioritu

Respektujte své zaměstnance nezávisle na tom, zda jde o muže či ženy, i bez ohledu na to, jak jsou staří, jak dlouho ve společnosti nebo instituci působí, jaké jsou jejich zkušenosti či jakou pozici zastávají. Přistupte k diverzitě jako podmínce úspěchu své firmy/společnosti, její udržitelnosti, konkurenceschopnosti, budoucnosti. Stanovte si cíle a způsob jejich vyhodnocování.

2)

Proveďte analýzu rovného odměňování

Prvním krokem v řešení je vždy problém objevit a pojmenovat. Proveďte proto analýzu odměňování, v níž zohledníte pohlaví a věk svých zaměstnanců (případně další aspekty, které se mohou ve vaší instituci/společnosti na případných rozdílech ve mzdě/platu žen a mužů projevovat). Posléze se zaměřte na zjištěné příčiny nerovností a snažte se je odstranit (kupř. změnou nastavení interních předpisů). Pravidla odměňování i jeho reálnou podobu pak průběžně revidujte.

3)

Informujte transparentně

Pravidla odměňování stanovte v rámci společnosti/organizace jednoznačně – tj. tak, aby vaši zaměstnanci a zaměstnankyně jasně věděli, jaké faktory výši jejich odměny ovlivňují. Informace o těchto pravidlech pak pravidelně sdílejte, aby nezapadly a nestaly se předmětem zbytečných fám.

4)

Zajistěte férovost – při náboru i v kariérním růstu

Pravidelně revidujte postupy, které využíváte při náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň i v procesu povyšování těch stávajících. Jedině takto si budete naprosto jisti, že mají ve vaší společnosti či organizaci muži i ženy rovné startovací podmínky a rovné šance v kariérním růstu.

5)

Vzdělávejte manažery a manažerky

S předsudky – a to nejen těmi, které se přímo týkají žen a mužů – bojují všichni. Ve své organizaci proto každému umožněte, aby se je naučil rozpoznat a měl příležitost s nimi pracovat. Jen tak se jich totiž bude moci zbavit. Zpřístupněte všem, kteří mají nějakou rozhodovací pravomoc, školení, tréninky a/nebo workshopy, v jejichž rámci se dozvědí více o genderově podmíněných rozhodnutích, která nezbytně nemusejí být férová. Definujte také genderově neutrální, jasná a všem srozumitelná a dostupná kritéria náboru a pravidla hodnocení výkonu zaměstnanců.

6)

Nabídněte dostatek příležitostí

Ujistěte se, že mají všichni vaši zaměstnanci a zaměstnankyně srovnatelný přístup k možnostem kariérního postupu a dostatečně se orientují v tom, jak se mohou dále vzdělávat a rozvíjet, např. prostřednictvím mentoringu, koučinku a dalších nástrojů. Top kariérní příležitosti nabízejte důsledně všem, aniž byste je zatěžovali genderově stereotypními očekáváními.

7)

Podporujte vzájemnou spolupráci zaměstnanců a otevřenou firemní kulturu

Společnosti, které vedou v žebříčcích populárních zaměstnavatelů, mají jedno společné – vytvářejí přátelské prostředí, v němž mohou všichni zaměstnanci a zaměstnankyně (bez ohledu na vlastní zařazení v rámci firemní hierarchie) spolupracovat na různých tématech, otevřeně sdílet zkušenosti z nejrůznějších oblastí (kupř. aktuální společenská témata, work-life balance, leadership) a přicházet s nápady na zlepšení pracovních postupů a procesů, nástrojů nebo služeb pro zákazníky a zákaznice. Zároveň jde o společnosti, které své zaměstnance a zaměstnankyně ve sdílení a propojování aktivně podporují. Společnosti s otevřeným přístupem k otázkám diverzity. Firemní kultuře a příjemnému pracovnímu prostředí prospívají i společné sportovní, kulturní nebo dobrovolnické akce.

8)

Formulujte lidsky a korektně zároveň

V charakteristikách nabízených pozic se bohužel často stále setkáváme s formulacemi, které mohou mnohé uchazečky (ale i některé uchazeče) o práci odrazovat. Pro konkrétní pozici často například neexistuje přechýlený – ženský – ekvivalent názvu nebo náplň její práce zcela nadbytečně zdůrazňuje charakteristiky, které jsou stereotypně (a povětšinou též mylně) spojovány s mužským přístupem k práci. Pro staršího člověka zase nemusí znít lákavě oblíbená značka „mladý dynamický kolektiv“.

9)

Podporujte vyjednávání

Všem svým podřízeným poskytněte stejný prostor pro vyjednávání. Od žen často pod vlivem zažitých představ očekáváme, že budou vstřícné ke kompromisům. Nevnímáme proto pozitivně, pokud si kladou jakékoliv podmínky. Ujistěte se, že k takovým zaměstnavatelům nepatříte, a vítejte každou možnost k diskusi a vyjednávání. Zejména pokud jde o mzdu nebo plat.

10)

Přihlaste se k férovým zaměstnavatelům

Otevřeně se přihlaste k principům férového a rovného hodnocení žen a mužů. Třeba tím, že se připojíte k některé z existujících platforem, které rovnost v odměňování podporují. Zkušenosti férového zaměstnavatele pak sdílejte s ostatními, a to nejen v rámci svého oboru. Zapojte se do diskuse a buďte inspirací pro ostatní!