O výši svého platu můžete říci komukoliv

Často se na nás obracíte s dotazy, které se týkají mlčenlivosti o výši platu. Mohu mluvit před svými kolegyněmi a kolegy o tom, kolik beru? Může zaměstnavatel vyžadovat podepsání doložky mlčenlivosti? Nechali jsme zpracovat právní odpovědi na nejčastěji kladené otázky. V zájmu přehlednosti textu přitom jednotně používáme výraz „zaměstnavatel“(nadřízený), který ovšem zahrnuje jak zaměstnavatele rodu mužského, tak zaměstnavatelky.

Zaměstnavatel po mně požaduje, abych s nikým nemluvila o tom, kolik beru. Má na to právo? (Jitka, Nový Jičín)

 O výši svého platu nebo mzdy můžete mluvit bez omezení, i před svými kolegy a kolegyněmi. Je to osobní údaj, takže s ním můžete nakládat podle svého uvážení, stejně jako s jinými údaji týkajícími se vaší osoby. Naopak zaměstnavatel nemá právo sdělovat třetím osobám bez vašeho souhlasu, kolik vám platí. Pouze ve výjimečných případech, u některých specifických pracovních pozic (viz následující otázka), má právo požadovat, abyste o výši platu pomlčela.

 

Může po mně nadřízený chtít, abych se písemně zavázal k mlčenlivosti o mzdě? (Jiří V., Brno)

Zpravidla ne. Zaměstnavatel nesmí po zaměstnancích a zaměstnankyních požadovat, aby se písemně zavázali k plnění povinností nad rámec zákoníku práce. V návrhu pracovní nebo jiné smlouvy by neměla být uvedena tzv. doložka mlčenlivosti, tedy závazek, že nebudete nikomu sdělovat informaci o výši své mzdy.

Zaměstnavatel to po vás může vyžadovat jen tehdy, je-li to v jeho oprávněném zájmu. Jsou to ale spíše výjimky, například u některých vysoce specializovaných pozic, jako jsou IT odbornice nebo odborníci se znalostí určitého specifického know-how, kde by sdělení této informace konkurenční firmě ohrozilo podnikatelské zájmy. Ani to však neznamená, že byste to nemohl říci vůbec nikomu, například ani své manželce. Zaměstnavatel také nesmí bránit tomu, abyste výši svého platu sdělil ostatním zaměstnancům a zaměstnankyním, tedy kolegům a kolegyním.

Stalo se mi, že jsem při nástupu do nového zaměstnání před podpisem pracovní smlouvy zjistila, že smlouva obsahuje doložku mlčenlivosti. Jak se v tomto případě zachovat? (Kateřina, Zlínský kraj)

Ideální je dohodnout se se zaměstnavatelem, aby na povinnosti zachovat mlčenlivost netrval. Zeptejte se, komu byste nesměla údaje o platu sdělovat a proč se to po vás chce. Někteří zaměstnavatelé automaticky dávají doložky mlčenlivosti do pracovních smluv, protože se domnívají, že je to jejich běžná součást. Pokud se ve vašem případě nejedná o výjimku, kdy zaměstnavatel může zachování mlčenlivosti vyžadovat (viz výše), požadujte k podpisu novou smlouvu, která doložku mlčenlivosti neobsahuje. Jestli se obáváte, že by odmítnutí mohlo bránit uzavření pracovního poměru, můžete podepsat pracovní smlouvu i s doložkou mlčenlivosti. Ve většině případů to nemůže mít negativní důsledky, neboť sjednaná doložka je neplatná.

Zaměstnavatel po mně chce, abych podepsal v průběhu pracovního poměru doložku mlčenlivosti. Mohu to odmítnout? (Karel B., Praha)

Podepsání dodatku k pracovní smlouvě s doložkou mlčenlivosti můžete odmítnout. Zeptejte se, proč se zachování mlčenlivosti vyžaduje, a pokuste se zaměstnavateli vysvětlit, že je neplatná.  Zaměstnavatel nemá právo vás trestat, když doložku nepodepíšete. Pouze v případech, kdy je to v jeho oprávněném zájmu (v případě vysoce specializovaných pozic a unikátních know-how, viz výše), by mohl tento postup zohlednit například při prodloužení pracovního poměru.

Co to pro mě znamená, když jsem v minulosti podepsala doložku mlčenlivosti? Může mě zaměstnavatel za její porušení postihnout? (Jana K.)

Ve většině případů jsou tyto doložky sjednány neplatně, takže vás zaměstnavatel za sdělení této informace nemůže sankcionovat. Pokud si nejste jistá, obraťte se přímo na něj. Pomoci vám může také příslušný oblastní inspektorát práce podle místa sídla zaměstnavatele. Inspektoráty práce poskytují základní poradenství; mohou také u zaměstnavatelů vykonat kontrolu, při které na protiprávně sjednané doložky mlčenlivosti upozorní. Kontakty na inspektoráty naleznete zde: www.suip.cz

Zaměstnavatel mě potrestal za to, že jsem prozradila výši své mzdy. Podle mě je to neoprávněné. Co mám dělat? (Daniela, Středočeský kraj)

Nejlepší je pokusit se vyřešit spor smírně. Pokud to není možné, můžete kontaktovat výše zmíněný inspektorát práce, který může provést kontrolu, aby zjistil, zda zaměstnavatel neporušuje povinnosti stanovené zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy.  Inspektorát může takové jednání pokutovat, případně žádat nápravu. Nemůže však rozhodovat o individuálních sporech ani vymáhat pro zaměstnance či zaměstnankyni právní nárok. V některých případech je tak nezbytné řešení soudní cestou (například pokud jste obdržela za porušení povinnosti zachovat mlčenlivost výpověď).

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet