Search
Close this search box.

Česká republika se přihlásila k deklaraci pro posílení role žen ve společnosti

Česká republika se přihlásila k deklaraci na posilování role žen v rámci Evropsko-Středomořského regionu. Delegace z ČR se také zúčastnila Konference na vysoké úrovni pro posilování role žen ve společnosti, která se koná každé dva roky.

V Madridu se dne 26. října 2022 konalo již páté setkání ministrů a ministryň ze zemí sdružených v Unii pro Středomoří[1], jehož záměrem bylo přijetí deklarace pro posílení role žen ve společnosti. Deklarace se zaměřuje na čtyři hlavní pilíře:

  • vylepšení právního rámce
  • zlepšení přístupu žen do vedení veřejných institucí a do rozhodovacích funkcí
  • zvýšení participace žen na ekonomickém životě
  • prevence násilí na ženách a dívkách

Členské země Unie pro Středomoří se prostřednictvím přijaté deklarace přihlásily k zavedení patřičných doporučení a opatření, která deklarace uvádí. V oblasti vylepšení právního rámce jde například o zavedení opatření zajišťujících rovnováhu pracovního a rodinného života (work-life balance) tak, aby podíl na péči byl rovnoměrně rozdělen mezi oba partnery a snížil se tak podíl neplacené práce, které ve větší míře vykonávají v rodině a domácnosti ženy. V oblasti zvýšení participace žen na ekonomickém životě jde například o zvýšení dostupnosti adekvátních a přístupných služeb péče i v domácím prostředí, včetně zajištění dostatečných opatření, která budou garantovat adekvátní pracovní podmínky a mzdové ohodnocení pro pečující osoby. V oblasti zlepšení přístupu žen do vedení a do rozhodovacích funkcí jde o podporu zaměstnavatelů, kteří prosazují rovnost žen a mužů a mají zavedená opatření a podpůrné programy pro ženy ve vedoucích funkcích. Dále jde o rozvoj kompetencí v oblasti vedení a řízení již od raného školního věku včetně podpůrných opatření pro rozvoj technických dovedností dívek v oblasti STEM.[2]

Deklarace apeluje na členské státy, aby investovaly do analýz zjišťujících příčiny nerovného odměňování žen a mužů a též rozdílu v odměňování žen a mužů v seniorském věku, kdy ženy mají nižší důchody než muži a jsou tedy více ohroženy chudobou ve zranitelném věku.

Ministerské setkání a konference pro posilování role žen ve společnosti se konaly pod záštitou ministryně pro Genderovou rovnost ve Španělsku paní Irene Montero, Evropské komisařky pro rovnost paní Heleny Dalli a generálního tajemníka Unie pro Středomoří pana Nassera Kamela. Z první zprávy Unie pro Středomoří o naplňování rovnosti žen a mužů [3 ] publikované v březnu 2022 vyplývá, že mnoho zemí posílilo právní rámce a vytvořilo programy a politiky, jejichž záměrem je posílení participace žen v politické, ekonomické i společenské oblasti a zamezení všech forem diskriminace a genderově podmíněného násilí.

Zúčastněné ministryně a ministři se nicméně shodli na tom, že je třeba vyvinout další úsilí pro posílení žen v oblasti politické a ekonomické a zastavení násilí na ženách a dívkách, a to zejména ve vztahu k současným krizím, jimž země Unie pro Středomoří čelí. Jde zejména o krize v souvislosti se zdravím, změnou klimatu a též energetické bezpečnosti.

Diskutovaná témata jsou aktuální napříč zastoupenými zeměmi – od vyspělých demokracií typu Finska nebo Francie, přes postkomunistické země jako je Slovinsko či Albánie, po státy severní Afriky nebo Blízkého Východu, což dokazovaly účastnice z Jordánska, Maroka, či Palestiny. Ve srovnání s těmito zeměmi se o České republice dá říct, že jsme udělali značný pokrok v třeba dostupnosti služeb péče o předškolní děti, je před námi ale určitě velký kus práce v oblasti zapojení žen ve veřejném životě nebo jejich zastoupení ve vedení velkých společností,“ uvádí náměstkyně MPSV ČR Zuzana Freitas Lopesová.

Na ministerské setkání navázala konference na vysoké úrovni, jejímž záměrem byla výměna zkušeností a dobrých praxí ve vztahu k aktuálním výzvám, jimž země z regionu Unie pro Středomoří čelí. Více než 100 zúčastněných expertek a expertů z vládní, nevládní i akademické sféry diskutovalo o praktických opatřeních a možnostech, jak posílit postavení žen ve čtyřech naznačených pilířích dle přijaté ministerské deklarace.

Za Českou republiku se ministerského setkání a následné konference účastnila náměstkyně ministra práce a sociálních věcí paní Zuzana Freitas Lopes a též genderová expertka projektu 22 % K ROVNOSTI Ministerstva práce a sociálních věcí paní Petra Sofie Haken.

Téma rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí aktuálně řeší na vládní úrovni odbor Rovnosti žen a mužů při Úřadu vlády ČR. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se řeší implementace směrnice Work Life Balance. V rámci předsednictví pak Česká republika vede jednání o směrnici k transparentnosti v odměňování[4] zaměstnanců a zaměstnankyň mezi Evropským Parlamentem a Radou. Konkrétní opatření na posílení rovnosti žen a mužů jsou formulována ve Strategii pro rovnost žen a mužů na léta 2021–2030, která se věnuje mj. odstranění nerovností v zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, na trhu práce a v podnikání, slaďování pracovního a rodinného života, boji proti genderově podmíněnému násilí a genderovým stereotypům. Strategie byla schválena vládou v roce 2021.

Tématu rovného odměňování a nastavení procesů a opatření na strukturální úrovni se Ministerstvo práce a sociálních věcí věnuje v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI/Rovná odměna. Výstupem jsou analýzy příčin nerovného odměňování, metodické materiály pro klíčové instituce a nástroje pro zaměstnavatele i zaměstnané. Nástroj Logib, který umožňuje zaměstnavatelům otestovat, zda mají ve svých mzdových systémech šedá místa, která způsobují nerovnosti ve výdělcích žen a mužů a Mzdová a platová kalkulačka, která kombinuje náročnost práce s osobními kritérii a umožňuje srovnávat jednotlivé pracovní pozice napříč trhem práce v soukromé i veřejné sféře.

Současná složitá situace může být příležitostí pro nastavení podmínek, které povedou k větší spolupráci mužů a žen v rámci pracovního, veřejného i rodinného života.

Plně v souladu se slovy evropské komisařky pro rovnost Heleny Dalii:

Musíme překlopit krizi v příležitost změny a obnovy a dodržet náš závazek genderové rovnosti. Závazek, na němž jsme se dnes dohodli nám může přinést hmatatelné výsledky pro budoucnost žen a dívek ve vší jejich diverzitě napříč celou oblastí evropsko-středomořského prostoru. Musíme se zasadit o ukončení násilí žen a dívek a pracovat na rozvoji společnosti, kde můžeme všichni pracovat, podílet se na rozhodování a být součástí veřejného života.

Photo by Union for the Mediterranean

[1] Je sdružením 42 zemí.

[2] STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics

[3] 1st UfM Progress Report on gender equality

[4] Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování