Search
Close this search box.

Nové studie CERGE-EI

Nové studie CERGE-EI pracují s výstupy projektu 22 % K ROVNOSTI

Na konci ledna proběhl webinář, který představil závěry dvou aktuálních ekonomických studií souvisejících s rovným odměňováním. Obě studie, které vypracovali odborníci a odbornice Idea při CERGE-EI, vznikly na základě výstupů projektu 22 % K ROVNOSTI.  

Více školek, více zaměstnaných matek

Ve studii Analýza dopadů (ne)dostupnosti míst v mateřských školách na participaci žen na trhu práce vycházejí autoři Klára Kalíšková a Daniel Münich z dat načerpaných v období mezi roky 2001 až 2011, během kterého se dostupnost mateřských škol ve většině obcí výrazně snížila. V přepočtu to znamená za tuto dekádu o 9 tisíc matek na trhu práce méně a tedy o 17 mld. Kč méně do státního rozpočtu. Z analýzy vyplývá, že zvýšení dostupnosti míst v mateřských školách o 10 procentních bodů vedlo ke zvýšení míry zaměstnanosti matek s předškolními dětmi o 0,2 – 0,4 procentních bodů. Podle autorů je ovšem opodstatněné se domnívat, že tyto odhady představují́ spíše spodní́ hranici skutečných dopadů, a to vzhledem k nutný zkreslením, která jsou dána složitostí zkoumaných společenských procesů.

Analýza nicméně potvrdila závěry většiny zahraničních studií, které ukazují, že dostupnost předškolních zařízení má pozitivní dopady na porodnost, zaměstnanost, mzdy a kariéry rodičů, zpravidla žen, a tedy že růst dostupnosti mateřských škol může zvýšit počet žen s malými dětmi v zaměstnání. To v důsledku vede k umenšení rozdílu v odměňování mužů a žen.

Odborníci a odbornice z CERGE-EI představují na webináři nové studie

Sleva na dani drží ženy doma

V ekonomické Analýze dopadu rodičovství na danění práce pomocí TAXBEN modelu ukazují ekonomové institutu IDEA Filip Pertold a Michal Šoltés, že současná daňová pravidla odrazují ženy od návratu do práce. Slevy na dani z příjmů fyzických osob více zatěžují pracovní příjmy druhého vydělávajícího s dětmi, což jsou převážně ženy, které tak nejsou motivované k zapojení do pracovního procesu. Poměrně pozdní nástup českých matek na trh práce se odráží ve vyšší nezaměstnanosti žen a v nižších nástupních mzdách a platech, a to se propisuje do celkové situace nerovnosti odměňování mezi ženami a muži.

Studie kvantifikuje dopady daňově-dávkového systému na zdanění práce prvních a druhých vydělávajících v České republice a ukazuje řadu scénářů, jak lze změnit současný systém, který značně znevýhodňuje vstup žen-matek na trh práce. Z analýzy vyplývá, že zrušení slevy na partnera s nízkými příjmy by mělo pozitivní vliv na veřejné́ rozpočty, na druhou stranu by negativně ovlivnilo nízkopříjmové domácnosti, které slevu na partnera s nízkými příjmy čerpají́ častěji než vysokopříjmové domácnosti. Aby se zachovaly rozpočty domácností, muselo by tak dojít v případě nízkorozpočtových domácností ke kompenzacím.

Obě studie umožňují rozkrýt rozdílné dopady současných politik na rozhodování žen a mužů ve vztahu k účasti na trhu práce a nepřímo tedy přispět i k dalšímu porozumění toho, kde tkví příčiny nerovného odměňování žen a mužů a jakým způsobem hledat řešení ke snížení tohoto rozdílu,“ shrnuje za projekt 22 % K ROVNOSTI Petra Sofie Haken, odborná garantka pro metodiky rovného odměňování.