Search
Close this search box.

Ženy a muži v datech. Co nám statistiky říkají o postavení žen na českém pracovním trhu

Zde Vložte Text Nadpisu

Na konci loňského roku vydal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem publikaci Ženy a muži v datech 2023. Obsahuje genderové statistiky z různých oblastí života, které nám mají pomoci lépe porozumět nerovnostem ve společnosti, abychom je mohli postupně překlenout. Jak to aktuálně vypadá na českém pracovním trhu?   

Z dostupných dat vyplývá, že některé problematické trendy života žen v Česku přetrvávají. Český pracovní trh dlouhodobě charakterizuje zejména rozdílné odměňování žen a mužů, nízké zastoupení žen ve vedoucích pozicích (vertikální segregace) a soustřední žen a mužů ve specifických oborech (horizontální segregace). Nesmíme zapomenout ani na nerovnoměrné rozložení neformální péče, ať už o děti či blízké, a na genderové stereotypy ovlivňující výběr budoucího povolání. Podívejme se na tyto oblasti detailněji.

Neviditelné překážky přetrvávají

Pro český pracovní trh je i nadále typická segregace doprovázená rozdílným finančním ohodnocením, prestiží a odpovědností, přičemž ohodnocení zaměstnání a sektorů s převahou žen je nižší. Zatímco horizontální segregace spočívá v koncentraci žen či mužů ve specifických sektorech, vertikální poukazuje na koncentraci na odlišných stupních hierarchie v zaměstnání, kdy ženy narážejí na pomyslný skleněný strop. Skleněný strop je pro vzdělané ženy v Česku stále významnou překážkou v kariérním postupu. Typickým příkladem je soudnictví. Ženy převažují na soudech nižší instance, jejich počet k vyšší instanci se rapidně snižuje (okresní soudy 67 % soudkyň a 33 % soudců vs. Nejvyšší soud 17 % soudkyň a 83 % soudců). Silnou vertikální i horizontální segregaci vykazuje také feminizovaný obor školství. Předškolní výchova je téměř zcela v rukou žen, ve středním školství je poměr učitelů a učitelek vyváženější (60 % žen a 40 % mužů).

Ženy častěji upadají do chudoby

Segregace trhu práce úzce souvisí s rozdílným odměňováním v neprospěch žen. Průměrný měsíční výdělek žen byl v roce 2022 o 8 397 Kč nižší než výdělek mužů. Ženy také měly v průměru o 3 271 Kč nižší starobní důchod než muži, nicméně ho pobíraly déle – průměrná délka čerpání starobního důchodu u žen představuje 29 let, u mužů pouze 19 let. Zároveň ženy nad 65 let jsou jednou ze skupin nejohroženějších pádem do chudoby.

Péče je na ženách

Zatímco výdělky žen jsou nižší než výdělky mužských protějšků, jejich angažovanost v péči je o poznání vyšší. Jsou to převážně ženy, které pečují o děti a blízké, čímž vypadávají z trhu práce. Jen malé procento mužů naopak přeruší svou kariérní dráhu z důvodu péče. V roce 2022 ženy tvořily 98 % příjemců rodičovského příspěvku a představovaly také 6 z 10 osob probírajících příspěvek na péči. Na otázku, kdo se ve vaší domácnosti běžně stará o domácnost, zvolilo odpověď „převážně já“ 65 % žen, ale pouze 8 % mužů.

Začíná to již výběrem povolání

Nerovnosti na trhu práce se formují ještě před zahájením pracovní kariéry, a to již při výběru studijních oborů.  V České republice existují v tomto ohledu mezi muži a ženami značné rozdíly. Například u technických věd je typická převaha mužů, která souvisí s celou řadou genderových stereotypů (muži jsou lepší v matematice). Nejnavštěvovanějšími obory s maturitou mezi ženami jsou ekonomika a podnikání, ošetřovatelství a lyceum. Nejnavštěvovanějšími obory s výučním listem mezi ženami jsou kuchařka, servírka, kadeřnice a cukrářka. Mezi muži jsou to automechanik, elektrikář, kuchař a číšník. Paradoxem je, že ačkoliv  ženy tvoří přes 60 % absolvenstva magisterského studia, jen 29 % z nich je zastoupeno ve vědeckých a výzkumných institucích.

Detailní zmapování jednotlivých oblastí života s ohledem na nerovnosti mezi muži a ženami je nezbytné pro přípravu efektivních nástrojů a opatření vedoucích k nápravě. Děkujeme kolegům z Odboru rovnosti Úřadu vlády a Českému statistickému úřadu za skvělou práci a přínosné informace k postavení žen v České republice.

Přečtěte si publikaci Ženy a muži v datech 2023, kde najdete další informace o životě žen a mužů v Česku.