Search
Close this search box.

Vyhlášení veřejné zakázky

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na realizaci auditů rovného odměňování žen a mužů – příprava trhu práce na novou službu v souvislosti s EU směrnicí transparentnosti odměňování.

 

Kompletní zadávací podmínky naleznete na profilu zadavatele zde: 

Audity rovného odměňování žen a mužů – příprava trhu práce na novou službu v souvislosti s EU směrnicí transparentnosti odměňování | Národní elektronický nástroj (nipez.cz)

 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení je ve Věstníku veřejných zakázek zde:

Věstník veřejných zakázek – Ministerstvo pro místní rozvoj (nipez.cz)

 

Předmětem plnění je realizace 30 auditů rovného odměňování dle Standardu auditu rovného odměňování včetně vypracování Závěrečné zprávy a Plánu rovnosti (Pay Equality Plan) za každý audit, poradenství a vzdělávání u každého auditovaného zaměstnavatele, realizace 3 reauditů, sběr dobrých praxí a jejich šíření, propagace předmětu plnění prostřednictvím sociálních sítí a dalších relevantních kanálů, spolupráce na PR činnosti zadavatele. Součástí plnění je také zajištění některých dokumentů v souvislosti s udělením podpory de minimis, zejména čestné prohlášení zaměstnavatelů o podporu de minimis, a to nejpozději před zahájením určených činností auditů a následně i reauditů. Zadavatel upozorňuje, že veřejná podpora se týká pouze části auditů (3 části) a reauditu (2 části), nikoliv celého auditu či reauditu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Rozsah požadovaných služeb je vymezen zejména v závazném vzoru smlouvy, který tvoří přílohu A zadávací dokumentace.

 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do: 17. 06. 2024 10:00 hodin

 

V případě potřeby vysvětlení zadávací dokumentace apod. využijte postup dle § 98 ZZVZ (popsáno v bodě 14 zadávací dokumentace), tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MPSV.