Které osobnosti vás čekají na konferenci GPG?

9:45–10:30: Zahájení  konference v 9:45, v úvodu vystoupí Marian Jurečka, Lesia Radelicki, Lenka Simerská

Moderuje Marie Bastlová

👉Marian Jurečka je od října 2013 poslancem Poslanecké sněmovny, od prosince 2021 působí také jako místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí. Od listopadu 2022 je také pověřen řízením Ministerstva životního prostředí.
👉Lesia Radelicki je členka Kabinetu evropské komisařky pro rovnost paní Heleny Dallii. Má bohaté zkušenosti s prací ve vládních a politických organizacích, nevládních organizacích a s tvorbou politik.
👉Lenka Simerská působí na Ministerstvo práce a sociálních věcí jako hlavní gestorka systémového projektu “22 % K ROVNOSTI”, kde vznikají konkrétní nástroje, analýzy, doporučení a postupy pro snižování propadu příjmů žen vůči mužům v ČR. A motivuje ženy, aby vstupovaly do politiky a veřejného života.
 

 

10:30: Tématem Rovnost v odměňování v průběhu času, současná situace a jakým směrem pokračovat v budoucnosti, vás provedou Kristýna Pospíšilová, Filip Pertold, Jana Kvasnicová, Šárka Homfray

👉Kristýna Pospíšilová je odbornou pracovnicí Sociologický ústav Akademie věd ČR a zároveň působí jako odborná konzultantka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V rámci projektu 22 % K ROVNOSTI se věnuje analýze sociálních nerovností na trhu práce.
 
👉Filip Pertold, ekonom z CERGE-EI a think tanku IDEA, se ve svém výzkumu věnuje zejména vzdělávání, aplikované mikroekonomii, veřejné ekonomice, trhu práce, školství a zdraví. V roce 2013 získal ocenění Neuron Impuls Prize.
 
👉Jana Kvasnicová je vedoucí odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Jako doktorandka na katedře ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity se podílí na výuce předmětu Klinika antidiskriminačního práva.
 
👉Šárka Homfray pracuje jako právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací, kde se věnuje pracovně právnímu poradenství, zákonu o státní službě a otázkám spojeným s kolektivním vyjednáváním a platovým odměňováním. Ve své práci se mimo jiné zabývá nerovným zacházením a diskriminací, genderovými aspekty práva a světa práce.

11:30-12:00: Rozhovor dobrých praxí s firmami moderuje Jana Černoušková, za IKEU vystoupí Daniela Kučová, za Plzeňský Prazdroj Martin Hruška

👉Jana Černoušková se intenzivně věnuje realizaci gender auditů. Je kvalifikovanou vedoucí auditorkou dle platné metodiky MPSV ČR, u jejíhož zrodu v rámci odborných pracovních skupin také stála. Realizovala již stovku gender auditů napříč sektory i velikostí organizací v rámci celé ČR. V rámci konzultantské činnosti také komplexně spolupracuje při vytváření plánů genderové rovnosti, plánů rozvoje diverzity.

👉Dlouhodobým profesním zájmem Daniely Kučové je odměňování zaměstnanců, které spojuje její předchozí pracovní zkušenosti z oblasti financí a HR. Pracovala v Danone jako Compensation & Benefits Manager pro region střední Evropy a nyní jako Total Rewards Manager pro ČR, SK a Maďarsko v IKEA. Jejím hlavním cílem je zajistit, aby IKEA nabízela spravedlivou, konkurenceschopnou a motivující odměnu, která zajistí slušný život každému zaměstnanci.

👉Martin Hruška vystudoval Vysokou vojenskou školu ve Vyškově a v oblasti HR se v různých expertních a manažerských rolích pohybuje téměř 20 let. Působil mimo jiné v koncernu Honeywell, v poradenské společnosti Deloitte, vedl útvar odměňování a benefitů v České spořitelně. Od roku 2021 působí na stejné pozici, Compensation and Benefits Manager CZ&SK, a.s.v Plzeňském Prazdroji, kde navíc zodpovídá i za oblast HR Operations, a to pro Českou a Slovenskou republiku.

 

13:00: Odpolední paralelní sekce a interaktivní workshop nazvaný „Za stejnou práci stejný výdělek?“

 Moderuje Petra Sofie Haken, workshopem provedou: Jakub Tomšej a Hana Brablcová

👉Petra Sofie Haken se zabývá propojováním teoretických zjištění o nerovném odměňování do praktických výstupů. Podílela se na vzniku série dobrých praxí ze zahraničí, praktických příruček o hodnotě práce. Je spoluautorkou metodiky pro Úřad práce. Podílí se i na mediální prezentaci rovného odměňování a školení v oblasti rovného odměňování i svobodné volby povolání.

👉Hana Brablcová pracuje jako právnička na Odboru rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zaměřuje na diskriminaci v oblasti práce a zaměstnání. Kromě vyřizování individuálních stížností se věnuje také přednášení.

👉Jakub Tomšej je právník specializující se na pracovní právo. Působí na Právnické fakultě UK jako odborný asistent a vědecký pracovník. Zkušenosti s aplikací pracovního práva získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. Je autorem řady publikací o pracovním a antidiskriminačním právu. Pro projekt 22 % k rovnosti pracoval jako právní konzultant. 👉

 

13:00: Paralelní odborná sekce – Logib jako pomocník na rovné odměňování

Odborný panel za přítomnosti zástupkyň firem, které absolvovaly analýzu prostřednictvím nástroje Logib Lucie Božkové, Zuzany Hochelové a Stanislavy Šimánková.

Moderuje Jana Skalková, provází Dita Jahodová a Helena Skálová.

👉Jana Skalková je vedoucí poradenského týmu ministra. Zaměřuje se na propojování světy byznysu, práce, legislativy a státní správy. Jejím cílem je, aby se naše společnost posunula ve flexibilitě zaměstnávání. 

👉Dita Jahodová působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako odborná garantka nástroje Logib. V rámci projektu 22 % K ROVNOSTI se kromě analýz odměňování u zaměstnavatelů ze soukromé, veřejné a akademické sféry věnuje i otázkám souvisejícím s kolektivním vyjednáváním rovného odměňování žen a mužů. Je zakládající členkou Genderové expertní komory ČR. Dlouhodobě se zabývá rovnými příležitostmi, diverzitou a tématy spojenými s péčí.

👉Helena Skálová pracuje od roku 2016 na analýzách příjmové rovnosti pomocí nástroje Logib. Členka správní rady Gender Studies, o.p.s., genderová auditorka, lektorka, autorka a editorka odborných textů se zaměřením na genderovou rovnost a nediskriminaci u zaměstnavatelů v soukromé i veřejné sféře. Zakládající členka Genderové expertní komory (GEK ČR).

👉Stanislava Šimánková se již více než 15 let se věnuje personalistice. Pracovala v komerční sféře, neziskovém sektoru i ve státní správě. Od roku 2017 je personalistkou v Technologické agentuře České republiky. Věnuje se plánování lidských zdrojů, personální administrativě, rozvoji talentů v rámci TAČR a především tomu, aby se všichni stávající zaměstnanci ve své práci cítili dobře.

👉Zuzana Hochelová působí od roku 2012 v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC). Zabývá se přípravou a realizací EU projektů a je spoluautorkou vzdělávacího konceptu Akademie ICRC. Po návratu z mateřské pauzy se věnuje problematice rovných příležitostí a usiluje o rovnější pracovní podmínky pro všechny zaměstnané.

👉Lucie Božková působí od roku 2016 v Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., kde je vedoucí projektů a podpory výzkumu. Participovala na přepracování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň v části své domovské instituce, které vycházelo mimo jiné i z analýzy nástrojem LOGIB. V rámci aktivit vedoucích k rovným příležitostem se podílela i na utvoření etického kodexu pro zaměstnané.  

14.30: Stand up vystoupení na téma rovnosti žen a mužAdéla Elbel je přední česká stand-up komička a moderátorka, která se ve svých výstupech zaměřuje na ženská témata jako jsou Me too, feminismus, gender témata, výchova dětí, ageismus apod.
Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet